2015. február

Illuminációk

kiállítás

a Gu­ten­berg-ga­la­xis stop­po­sa­i­nak

Műcsarnok, 2015. február 21. - március 22.
Meg­nyi­tó: 2015. feb­ru­ár 20., pén­tek 18 óra.

A ki­ál­lí­tást meg­nyit­ja: Bab­ar­czy Esz­ter

Bab­ar­czy Esz­ter meg­nyi­tó be­szé­de le­tölt­he­tő innen. Kul­túr­tör­té­ne­ti ori­en­tá­ci­ó­jú, te­ma­ti­kus ki­ál­lí­tá­sunk sok­ré­tű­en ér­tel­me­zi a mű­vész­könyv mű­fa­ját, mi­köz­ben hoz­zá­já­rul a könyv jö­vő­jé­ről szóló ak­tu­á­lis dis­kur­zus­hoz is. A könyv egy­szer­re je­le­nik meg a fo­lya­ma­to­san múló jelen szim­bó­lu­ma­ként és a ko­ráb­ban örök­éle­tű­nek tűnő Gu­ten­berg-fé­le ga­la­xis fél­tett és rej­tett zu­ga­ként. A ki­ál­lí­tás met­szés­pont­ja­i­ban képi me­ta­fo­ra­ként meg­fo­gal­ma­zó­dik a vesz­te­ség elő­ér­ze­te vagy ta­pasz­ta­la­ta, amire kü­lön­bö­ző tech­ni­kák­kal, „könyv-em­lé­kek­kel” ref­lek­tál­nak az al­ko­tók: könyv­szo­bor­ral, kép­vers­sel, köny­ves­pol­co­kon el­he­lye­zett fa­rön­kök­kel, vagy fe­lül­ír­ják e ví­zi­ót, pél­dá­ul gó­ti­kus-pi­xe­les, új­ra­ér­tel­me­zett be­tű­tí­pus­sal. Sors­köny­vek, egy­más­ba fo­nó­dó la­pok­kal, szö­veg­tö­re­dé­kek­kel, transz­for­mált, de még könyv­re em­lé­kez­te­tő tár­gyak, a tit­kos szép­sé­gű könyv­táj­ban fel­hő­pa­pír­ral fe­dett le­se­lej­te­zett köz­lö­nyök, mint idő­ku­tak, há­bo­rús ver­ses­kö­tet­be fúrt üres­ség, körbe futó vers­so­rok ‒ meg­annyi „vak­könyv­re” ve­tí­tett, a könyv szel­le­mi ho­ri­zont­ját erő­sí­tő kor­tár­si vi­szo­nyu­lás.
De le­gyen szó bár ti­pog­ra­fi­kus el­tá­vo­lí­tás­ról vagy lírai kö­ze­lí­tés­ről, a tár­lat egé­szé­re ér­vé­nyes a gon­do­lat, hogy a könyv a leg­szebb egye­dül­lét.
A ki­ál­lí­tást vál­to­za­tos ese­mé­nyek, társ­prog­ra­mok kí­sé­rik.

 

Virtuális séta

 

HM20150220 214

Fotó: Hegedűs Márta / Magyar Nemzet